บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด 

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ วาย ซี ที ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของสินค้าของยันม่าร์ด้วยการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างสำหรับลูกค้ายันม่าร์ในประเทศไทย ด้วยกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็วและเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของเรา


 

เกี่ยวกับเรา

• ประวัติบริษัทฯ

• วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•  รางวัลแห่งความภูมิใจของพนักงาน

•  ประกาศของบริษัทฯ

•  ติดต่อเรา

ประวัติบริษัทฯ

• พ.ศ. 2552       

ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ

• พ.ศ. 2554       

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท

• พ.ศ. 2554       

ย้ายสำนักงานจากลาดกะบัง มาอยู่ที่อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

• พ.ศ. 2556       

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,850 ล้านบาท

• พ.ศ. 2557       

เริ่มให้บริการสินเชื่อสำหรับเครื่องจักรกลด้านการก่อสร้าง

• พ.ศ. 2558       

เริ่มให้บริการสินเชื่อสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว

• พ.ศ. 2561       

เริ่มให้บริการสินเชื่อสำหรับรถตัดอ้อย

วิสัยทัศน์

ให้เป็นบริษัทในเครือยันม่าร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน มอบบริการอย่างมีคุณค่า สร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และคู่ค้า ตลอดไป

 


 

พันธกิจ

 มุ่งให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อสนับสนุนธุรกิจของยันม่าร์ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รับผิดชอบดูแลสังคม และส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลการบริหารที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอการบริการทางการเงินแก่ลูกค้า ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษี ให้แก่ประเทศ ยืนยันได้จากรางวัลที่เราได้รับจากกรมสรรพากร

รางวัลแห่งความภูมิใจของเรา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดจากการบริหารเพื่อจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงที่มุ่งที่ตัวลูกค้าโดยมีเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงในการทำงานของพนักงานทุกคน

แสดงความขอบคุณแก่พนักงานเพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร และมุ่งมั่น

บริษัทฯ ได้จัดพิธีแสดงความขอบคุณแก่พนักงานเพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น อดทน และทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในวาระที่บริษัทฉลองครบรอบ 10 ปี  โดยบริษัทเชื่อว่าการเติบโตของบริษัทฯ เกิดจากความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานทุกคน