คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน และเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ


 • ► ผู้เช่าซื้อต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องอายุไม่เกิน 65 ปี
 • ► มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ► มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี
 • ► ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย
 • ► มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ► กรณีนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลและประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน


 • ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องอายุไม่เกิน 65 ปี
 • ► มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
 • ► มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี
 • ► ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย
 • ► มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ► กรณีนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลและประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารกรณีเป็นบุคคลธรรมดา


 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด เห็นรูปหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุ
 • ► สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • ► สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคาร

*เอกสารทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกค้อง

เอกสารกรณีเป็นนิติบุคคล


 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 2 ชุด
 • ► สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 • ► สำเนาเอกสารแสดงรายได้ หรือแสดงทรัพย์สินอื่นๆ (ถ้ามี)

* เอกสารทุกฉบับผู้มีอำนาจจะต้องลงลายมืิอชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทยันม่าร์ ที่ใกล้บ้านของท่าน หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 1638 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.