บริการโอนกรรมสิทธิ์


        บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อลูกค้าชำระค่างวดและค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกและจะทำการจัดส่งเล่มทะเบียนให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทฯ

       ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1638 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง  คลิกที่นี่


เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์


 

บุคคลธรรมดา

เอกสารส่วนบุคคล

 • 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • 2.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน ให้เซ็นทั้งชื่อ-สกุลเดิมและใหม่)
 • 3.สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
 • 4.สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “นาง”เป็น “นางสาว”(ถ้ามี)

เอกสารแสดงตัวรถ

 • 1.เทปกาวขูดลอกลายหมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ของกรมการขนส่งทางบก

 • 1.แบบคำขอโอนและรับโอน
 • 2.หนังสือมอบอำนาจ
 • 3.บันทึกยืนยันการขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้งานเกษตรกรรม

นิติบุคคล

เอกสารของนิติบุคคล: เอกสารสำเนาอย่างละ 2 ชุด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

เอกสารนิติบุคคล

 • 1.สำเนาหนังสือรับรอง และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (อายุต้องไม่เกิน 3 เดือน)
 • 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแสดงตัวรถ

 • 1.เทปกาวขูดลอกลายหมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ของกรมการขนส่งทางบก

 • 1.แบบคำขอโอนและรับโอน
 • 2.หนังสือมอบอำนาจ
 • 3.บันทึกยืนยันการขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้งานเกษตรกรรม

 


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

 • บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 1858/ 113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
 •  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

หมายเหตุ :

 • 1.บริษัทจะจัดส่งเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในกรณีที่ท่านไม่ได้รับแบบฟอร์มลูกค้าสามารถดาวน์โหลดชุดเอกสาร คลิกที่นี่
 • 2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องการโอนกรรมสิทธิ์ต่อให้กับบุคคลอื่น ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 1638 กด 3 แผนกทะเบียน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.