นโยบายความเป็นส่วนตัว


เว็บไซต์นี้มีการดำเนินการและควบคุมโดย บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งปรากฎในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายส่วนตัวนี้ก่อนที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ โปรดจำไว้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายนี้แล้ว

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล ข้อมูลทางการเงิน  และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ที่บริษัทฯ เก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย

ในบางกรณี ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี้” (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้ เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่ เว็บไซต์จะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน หลังจากนั้นคุกกี้จะนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดเบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของยันม่าร์

บริษัทฯ อาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการพัฒนาโดยการดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าจะนำข้อมูลของท่านที่ได้จากการจัดเก็บทางอินเทอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย หมายเลขไอพี (IP Address) และ/หรือ ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser)

 

การรักษาความปลอดภัย


บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ   ทั้งนี้เว็บไซต์นี้กำหนดให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการลงทะเบียนโดยเข้ารหัส Secure Sockets Layer (SSL) และระบบไฟร์วอลล์ในเซิรฟ์เวอร์ที่กำหนดเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่

  • ลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้ความยินยอม หรือมอบอำนาจ หรือร้องขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้
  • เป็นการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือในเครือเดียวกันของบริษัทฯ  
  • เป็นการให้ข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินไปได้
  • เป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้ หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องอยู่เสมอตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน รวมถึงประสงค์ร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ

                                กรณีท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ 1638