ร่วมงานกับเรา


 

ความภูมิใจในการทำงานของเรา
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากรทุกคนในองค์กรเราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การมีโอกาสฝึกอบรมในต่างประเทศการเติบโตในสายงานหน้าที่ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเราเชื่อว่าการจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน และ "เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงาน ย่อมสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอยู่เสมอ" พนักงานของเราจึงได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใสมีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถและเติบโตในสายอาชีพได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งมีพื้นที่การทำงานที่อบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

ฝึกอบรมภายในประเทศ
 

บริษัทฯ มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

หลักสูตรทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)การแก้ปัญหาเชิงรุก(Proactive Problem Solving )เพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดไว้และแนวทางให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร "Safety Drive"
 

ขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะบริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงานทุกคนเสมอ โดยมีทั้งการอบรมทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจมากขึ้นรวมถึงการจำลองสถานการณ์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น และการมอบรางวัลให้กับพนักงานปฎิบัติได้ยอดเยี่ยม

ฝึกอบรมในต่างประเทศ

การฝึกอบรมและการเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีส่วนรับในการพัฒนาองค์กรที่เปรียบเสมือนบ้านของพนักงานโดยบริษัทสนับสนุนในการส่งพนักงานไปเรียนรู้งาน และเข้าแข่งขันกับบริษัทในเครือของยันม่าร์ที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อให้พนักงานได้มีมุมมองที่กว้าง เกิดความรักความภูมิใจกับองค์กร รวมถึงยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาองค์กรได้อีกด้วย

จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกับทีมบริษัทฯ ในเครือของยันม่าร์ที่อยู่ในต่างประเทศ

จัดกิจกรรม Team Building

โดยมีกิจกรรมหลายๆประเภทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเกิดสภาพแวดล้อมในทีมทีดีมีการทำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายขององค์กรที่ตรงกันและร่วมกันหาหนทางสู่การแก้ปัญหาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดการสรุปและการหาทางออกร่วมกันมีการสรุปการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาสู่การดำเนินการต่อไปOne YCT

บริษัทจัดกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ และจัดงาน Birthday Party

ให้กับพนักที่มีวันคล้ายวันเกิดในทุกเดือน โดยผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกเดือนเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการลดระยะห่างระหว่างพนักงานกับผู้บริหารของบริษัทฯ

แสดงความขอบคุณแก่พนักงานเพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร และมุ่งมั่น

บริษัทฯ ได้จัดพิธีแสดงความขอบคุณแก่พนักงานเพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น อดทน และทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในวาระที่บริษัทฉลองครบรอบ 10 ปี  โดยบริษัทเชื่อว่าการเติบโตของบริษัทฯ เกิดจากความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานทุกคน