ข้อกำหนดการใช้

 

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

หมายเหตุ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านได้มีการเข้าถึงหน้าจอใดๆเว็บไซต์นี้นั่นหมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ขณะนี้

 

เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงสามารถลบข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ โดยปราศจากความรับผิดและข้อผูกผันใดๆต่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์ นี้ต่อไป หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ในการใช้บริการเว็บไซต์ นี้ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการควรต้องบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/มือถือ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ /อุปกรณ์ไอทีทุกชนิดที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ นี้ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ทำให้เกิดความเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมถึงการระมัดระวัง ให้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ /อุปกรณ์ไอทีทุกชนิดปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตรายอยู่เสมอ

 

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์ นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการลูกค้า/ผู้ใช้บริการโดยการเก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ โดยบรรดาข้อมูล บริการ และข่าวสารในบริการที่บริษัทฯ ได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และอาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูล บริการ และข่าวสารดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ขอรับรองและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์ นี้ รวมทั้งลำดับเวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความสามารถในการเช่าซื้อ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลสินค้า/ บริการหรือข่าวสาร  และราคาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ประกาศโดยบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่สามซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์ นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์ นี้ไม่ว่าลักษณะใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ /อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่ออื่น ไม่ทำงานหรือปัญหาเกิดจากการต่อผ่านเครือข่าย รวมถึงการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่นๆ อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ นี้ อาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ต่างไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสีย หรือเสียหาย เนื่องมาจากไวรัสหรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าวข้างต้น

 

ลิขสิทธิ์ / ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ขอแจ้งแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ บนเว็บไซต์ นี้เป็นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและประเทศอื่น

ห้ามบุคคลใดๆ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า เรียกดึงข้อมูล ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯก่อน

 

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ จากบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ ที่เชื่อมโยง”) โปรดย้ำเตือนว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้ มีขึ้นเพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯมิได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์ นี้ รวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ ความเหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายใดๆที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้รับ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ นี้หรือไม่ก็ตาม

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางอินเทอร์เน็ต

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทฯ จัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าว

 

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ นี้  หรือกรณีที่ต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์ นี้ ให้ดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย