► โอนกรรมสิทธิ์      

ลำดับ เอกสารที่ต้องลงนาม

1

แบบคำขอโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ (โอนต่อเดียว)  

  • 1. กรมการขนส่งทางบก แบบคำขอโอนและรับโอน  ลงนาม 2  จุด ในช่อง X ผู้รับโอน 2 จุดเท่านั้น 1 แผ่น
  • 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนาม  1 จุด ในช่อง X ผู้มอบอำนาจ 1 แผ่น
  • 3. บันทึกยืนยันการจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรม ผู้เช่าซื้อลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้ขอจดทะเบียน/ผู้เช่าซื้อ/
  • ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ( กรณีรถ  แทรกเตอร์ , รถเกี่ยวนวดข้าว , รถดำนา ) 1 แผ่น
  • 4. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ) ด้านหน้า-หลัง และเห็นรูปหน้าชัดเจน (ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการโอนรถ) 1 แผ่น
  • 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ( หากมีการเปลี่ยน) 1 แผ่น
  • 6. สำเนาเปลี่ยนคำนำหน้าจาก “นาง” เป็น “นางสาว”  หรือใบแต่งต้นยศ (ถ้ามีการเปลี่ยน) 1 แผ่น
  • 7. ลอกลายเลขเครื่อง และเลขตัวถัง (ใช้ดินสอสีดำ 2B ขูดให้เห็นตัวเลขชัดเจน และแปะทับบนกระดาษมัน) 2 ชุด
ผู้เช่าซื้อจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อ โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

 ► โอนกรรมสิทธิ์สองต่อ      

ลำดับ

เอกสารที่ต้องลงนาม

1

แบบคำขอโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์  (โอนสองต่อ)  

ผู้เช่าซื้อ และผู้รับโอนต่อ จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อ โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1858/113, 115, 116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115552007416
สำนักงานใหญ่