► โอนกรรมสิทธิ์ สำหรับเปลี่ยนแปลงผู้เช่าซื้อ      

ลำดับ

เอกสารที่ต้องลงนาม

1

แบบคำขอโอนและรับโอนสิทธิ์

 • 1. หนังสือโอนสิทธิ 1 แผ่น
  • ผู้เช่าซื้อรายเก่า ลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้โอนสิทธิ
  • ผู้เช่าซื้อรายใหม่ ลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้รับโอนสิทธิ
 • 2.หนังสือมอบอำนาจ ลงนาม 1 แผ่น
  • แผ่นที่  1   ผู้เช่าซื้อรายเก่า ลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้มอบอำนาจ
  • แผ่นที่  2   ผู้เช่าซื้อรายใหม่ ลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้มอบอำนาจ
 • 3.บันทึกยืนยันการจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรม 1 แผ่น
  • แผ่นที่  1   ผู้เช่าซื้อรายเก่า ลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้ขอจดทะเบียน
  • แผ่นที่  2   ผู้เช่าซื้อรายใหม่ ลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้ขอจดทะเบียน ( กรณีรถแทรกเตอร์ , รถเกี่ยวนวดข้าว , รถดำนา ) 
 • 4.สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ) ด้านหน้า-หลัง และเห็นรูปหน้าชัดเจน (ระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการโอนสิทธิ) 1 แผ่น
  • แผ่นที่  1   ผู้เช่าซื้อรายเก่า  แผ่นที่  2   ผู้เช่าซื้อรายใหม่
 • 5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล ( หากมีการเปลี่ยน) 1 แผ่น
 • 6.สำเนาเปลี่ยนคำนำหน้าจาก “นาง” เป็น “นางสาว”  หรือใบแต่งต้นยศ (ถ้ามีการเปลี่ยน) 1 แผ่น
 • 7.ลอกลายเลขเครื่อง และเลขตัวถัง ( ใช้ดินสอสีดำ 2B ขูดให้เห็นตัวเลขชัดเจน และแปะทับบนกระดาษมัน 1 แผ่น
 • 8.ภาพถ่ายตัวรถ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  ให้เห็นรุ่นรถ และเลขทะเบียนรถอย่างชัดเจน ( ภาพสี ) 2 ชุด

ผู้เช่าซื้อรายเก่า และผู้เช่าซิ้อรายใหม่ จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน (ผู้เช่าซิ้อรายเก่าจะต้องลงลายมือให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อ) 

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1858/113, 115, 116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115552007416
สำนักงานใหญ่