► โอนกรรมสิทธิ์ กรณีนิติบุคคล      

ลำดับ

เอกสารที่ต้องลงนาม

1

แบบคำขอโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์  

  • 1.กรมการขนส่งทางบก แบบคำขอโอนและรับโอน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2  จุด ในช่อง X ผู้รับโอน 2 จุดเท่านั้น พร้อมประทับตรา 1 แผ่น
  • 2.หนังสือมอบอำนาจ กรรมการผ็มีอำนาจลงนาม  1 จุด ในช่อง X ผู้มอบอำนาจ พร้อมประทับตรา 1 แผ่น
  • 3.บันทึกยืนยันการจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรม 1 แผ่น
  • กรรมการผ็มีอำนาจลงนาม 1 จุด ในช่อง X ผู้ขอจดทะเบียน/ผู้เช่าซื้อ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมประทับตรา
  • ( เฉพาะนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เป็นการทำเกษตรกรรม )
  • 4.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ทุกหน้า (ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน) พร้อมประทับตรา 1 แผ่น
  • 5.สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจ (ต้องไม่หมดอายุภายใน 2 เดือน) 1 แผ่น
  • 6.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ 1 แผ่น
  • 7.ลอกลายเลขเครื่อง และเลขตัวถัง ( ใช้ดินสอสีดำ 2B ขูดให้เห็นตัวเลขชัดเจน และแปะทับบนกระดาษมัน 2 ชุด

กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อ พร้อมประทับตรา โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1858/113, 115, 116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115552007416
สำนักงานใหญ่