คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้  หรือกรณีที่มีคำถามอื่น ๆ

ท่านสามารถฝากคำถามของท่านไว้ที่  ติดต่อสอบถาม

Q     บริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด มีอะไรบ้าง      

  • บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง ทั้งในส่วนของเครื่องจักรใหม่ และ เครื่องจักรมือสอง ที่จำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายของยันม่าร์ (ยกเว้นเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์) 

 

Q    บุคคลใดที่สามารถขอรับบริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของยันม่าร์ได้

  • บุคคลธรรมดา และ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

Q    สามารถขอรายละเอียดของบริการสินเชื่อเช่าซื้อของยันม่าร์ ได้ที่ใด

  • ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายของยันม่าร์ (คลิกที่นี่) หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด โทร.1638 กด 1 ในเวลาทำการจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 

Q    การจัดสินเชื่อแบบ Hire Purchase คืออะไร และมีวิธีการคำนวณค่างวดอย่างไร?

  • สินเชื่อเช่าซื้อ คือ บริการทางการเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน มีลักษณะคล้ายกับการซื้อสินค้าเงินผ่อน แต่แตกต่างกันที่ว่า ผู้เช่าซื้อจะยังไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจนกว่าจะชำระเงินครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระหรือค่างวดเช่าซื้อ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายของยันม่าร์ (คลิกที่นี่)

 

Q       เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อสำหรับผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันมีอะไรบ้าง?

ในนามบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน)
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ เห็นรูปหน้าชัดเจน และยังไม่หมดอายุ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน, สัญญาเช่าที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคาร
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
3. สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ของผู้ค้ำฯ 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
4. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำฯ (กรณีจดทะเบียนสมรส) 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ำฯ (กรณีจดทะเบียนสมรส) 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า, สำเนาใบแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “นาง” เป็น “นางสาว” (ถ้ามี) กรณีหย่า ทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6) หรือกรณีสมรส ทะเบียนสมรส (แบบ คร.2)

 

ในนามนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 2 ชุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 1 ชุด
4. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ หรือแสดงทรัพย์สินอื่นๆ (ถ้ามี)