คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้  หรือกรณีที่มีคำถามอื่น ๆ

ท่านสามารถฝากคำถามของท่านไว้ที่  ติดต่อสอบถาม

Q    ลูกค้าสามารถทำประกันภัยกับบริษัทฯที่ตนเองต้องการได้หรือไม่

        ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ตนเองต้องการได้ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

          1. แจ้งให้บริษัทฯทราบก่อนที่กรมธรรม์ฉบับเดิมจะครบกำหนด

          2. ต้องระบุให้ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์

          3. ต้องส่งต้นฉบับกรมธรรม์ให้บริษัทฯภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เดิมหมดอายุ ทั้งนี้ หากบริษัทฯไม่ได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ภายใน 30 วัน หรือ กรมธรรม์ไม่ได้ระบุให้บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ บริษัทฯมีสิทธิที่จะต่ออายุกรมธรรม์หรือสั่งทำกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของลูกค้า  บริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่  บริษัทฯ แนะนำ เพื่อง่ายต่อการประสานงาน

 

Q    ลูกค้าสามารถปฏิเสธไม่ทำประกันภัยได้หรือไม่ 

      การทำประกันภัย เป็นประโยชน์กับลูกค้าเองในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งในการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อให้กับลูกค้า และเป็นข้อ       กำหนดในสัญญา ลูกค้าจึงไม่สามารถปฏิเสธการทำประกันภัยได้

 

Q    หลังออกรถมาแล้ว ยังไม่ได้รับเอกสารกรมธรรม์ ต้องติดต่อที่ไหน

       ปัจจุบันบริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องการทำประกันภัยเฉพาะลูกค้าที่ทำสินเชื่อเช่าซื้อรถขุดขนาดเล็กเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้า หากไม่ได้รับลูกค้าสามารถโทร  สอบถามได้ที่ 1638 กด 3 ในเวลาทำการ 8.30-17.30 น วันจันทร์ -วันศุกร์

 

Q    ต้องการต่อประกันภัยรถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ ซึ่งกำลังจะหมดความคุ้มครอง ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

      บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายแจ้งการชำระค่าเบี้ยประกัน ให้กับลูกค้าล่วงหน้า 90 วัน ก่อนวันหมดระยะความคุ้มครองของกรมธรรม์ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถนำแบบฟอร์มไปชำระเงินผ่าน    ช่องทางที่ระบุไว้จากนั้นทางบริษัทฯ จะจัดส่ง กรมธรรม์ให้ลูกค้า ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน

 

Q    กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร และติดต่อที่ไหน

       หากเกิดอุบัติเหตุอันเกี่ยวข้องกับรถของท่าน ขอให้ท่านแจ้งลูกค้าสัมพันธ์   โทร. 1638  โดยแจ้ง

“เลขที่สัญญา หรือ หมายเลขทะเบียนรถ” เพื่อจะได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่อไป หรือแจ้งบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) สายด่วน  24 ช.ม. โทร. 0-2118-7400