คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้  หรือกรณีที่มีคำถามอื่น ๆ

ท่านสามารถฝากคำถามของท่านไว้ที่  ติดต่อสอบถาม

Q    การโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ คืออะไร

 • วิธีการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ เป็นวิธีการที่ผู้เช่าซื้อต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถให้กับผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าซื้อและรับไป ซึ่งสิทธิ์เรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อ โดยบุคคลที่เข้ามารับโอนสิทธิจะเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองและใช้รถ

 

Q    ในระหว่างการผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ลูกค้าได้ขอสินเชื่อในครั้งแรก หรือ โทร 1638 กด 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ

 • 1. สัญญาปัจจุบันจะต้องไม่มีค่าเช่าซื้อค้างชำระ, ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดคงค้างกับบริษัทฯ
 • 2. ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอน) และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อจากบริษัทฯ
 • 3. เมื่อได้รับอนุมัติการโอนสิทธิ์จากบริษัทฯ แล้ว ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอนสิทธิ์) จะต้องชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 4. ตรวจสภาพรถตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

 

Q    เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ มีอะไรบ้าง

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุภายใน 2 เดือน) ด้านหน้า-หลัง และเห็นรูปหน้าบัตรชัดเจน ระบุใช้สำหรับโอนรถ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า, สำเนาใบเลื่อนยศหรือตำแหน่ง (ถ้ามี)
 • 4. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “นาง” เป็น “นางสาว” (ถ้ามี) กรณีหย่า ทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6) หรือกรณีสมรส ทะเบียนสมรส (แบบ คร.2)
 • 5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ (คลิกที่นี่)

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

         กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

 • 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ)
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • 4. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ (คลิกที่นี่)

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

Q      การโอนกรรมสิทธิ์เมื่อการผ่อนชำระเสร็จสิ้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

บุคคลธรรมดา: เอกสารสำเนาอย่างละ 2 ชุด โดยผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อ

 

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

เอกสารส่วนบุคคล

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน ให้เซ็นทั้งชื่อ-สกุลเดิมและใหม่มาด้วย)
 • 3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงตัวรถ

 • 1. เทปกาวขูดลอกลายหมายเลขรถ หมายเลขเครื่องยนต์

เอกสารการโอนกรรมสิทธ์ของกรมการขนส่งทางบก

 • 1. แบบคำขอโอนและรับโอน
 • 2. หนังสือมอบอำนาจ
 • 3. บันทึกยืนยันการขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้งานเกษตรกรรม

นิติบุคคล: เอกสารสำเนาอย่างละ 2 ชุด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

เอกสารนิติบุคคล

 • 1. สำเนาหนังสือรับรอง และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • 3  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน ให้เซ็นทั้งชื่อ-สกุลเดิมและใหม่มาด้วย)
 • 4. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงตัวรถ

 • 1. เทปกาวขูดลอกลายหมายเลขรถ หมายเลขเครื่องยนต์

เอกสารการโอนกรรมสิทธ์ของกรมการขนส่งทางบก

 • 1. แบบคำขอโอนและรับโอน
 • 2. หนังสือมอบอำนาจ

หมายเหตุ

  1. บริษัทจะส่งเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ จัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนครบกำหนดชำระงวดสุดท้าย
  1. สามารถส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทฯ ก่อนผ่อนชำระหมดได้ค่ะ โดยจัดส่งเอกสารมาตามที่อยู่

บริษัท ยันมาร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1858/ 113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

(กรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุแล้ว หรือกำลังจะหมดอายุภายใน 60 วันข้างหน้า กรุณาดำเนินการต่ออายุก่อนส่งเอกสารมาให้บริษัท เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร)

 

Q    เอกสารแนบชุดโอนกรรมสิทธิ์ทำไมต้องแนบเอกสารอย่างละ 2 ชุด

 • 1. สำหรับยื่นทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ขนส่ง 1 ชุด
 • 2. บริษัทเก็บเอกสารไว้ 1 ชุด
 •  สำรองไว้ในกรณีที่ขนส่งมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือในกรณีที่ลูกค้ามีชำระเงินเกินจะใช้สำหรับทำคืนลูกค้า

 

Q     หลังจากลูกค้าได้ชำระค่างวดๆสุดท้าย หรือปิดบัญชีก่อนกำหนดแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างไร

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องดำเนินการเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์หลังปิดบัญชี

 • 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์ และส่งคืนมาที่
 • บริษัท ยันมาร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • เลขที่ 1858/ 113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • (ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับแบบฟอร์ม ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่ เบอร์ 1638 กด 4 แผนกทะเบียน)
 • 2. ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ตามใบแจ้งการชำระเงินที่นำส่งให้
 • 3. ลูกค้าจะได้รับเล่มทะเบียนภายใน 90 วันนับตั้งแต่ชำระค่าใช้จ่ายและนำส่งเอกสารในการรับโอนกรรมสิทธิ์ครบถ้วน  

 

Q      หากต้องการโอนสิทธิ์ ต้องดำเนินอย่างไรบ้าง ผู้รับโอนจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่

ในการโอนสิทธินั้นจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ท่าน คือ ผู้โอน ผู้รับโอน และผู้ค้ำของผู้รับโอน โดยที่ 2 ท่านหลังจะต้อง เตรียมเอกสารในการพิจารณาสินเชื่อมาพร้อมกันด้วย คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารแสดงรายได้ที่สามารถยืนยันความสามารถในการรับผิดชอบค่างวดได้ (ผู้ค้ำประกันของผู้โอน ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ)

 

Q      การโอนกรรมสิทธิ์หลังผ่อนชำระค่างวดครบตามสัญญาแล้ว จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลอื่นได้หรือไม่

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ แต่ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากถือเป็นการโอน 2 ต่อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่ม ที่เบอร์ 1638 กด 2 ในเวลาทำการวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น